>> Hai ông Nguyên Ngọc và Nguyễn Sự báo động về sự tàn phá Hội An